Domotica

Domotica – huisautomatisering

Ter Veld Elektrotechniek staat voor in de rij op het gebied van domot­ica, oftewel huisautoma­tis­er­ing. Door domotica te integreren in uw woning, zorgt u voor een betere kwaliteit van leven en wonen.

Eigen­lijk is domot­ica sim­pel gezegd het op afstand, en in sommige situaties, draad­loos in- of uitschake­len van elek­trotech­nis­che instal­laties. Met domot­ica kunt u alles kop­pe­len; van alarm instal­laties, tot con­t­role instal­laties en van lichten dim­men tot de muziek op afs­tand bedi­enen.

Waarom huisautoma­tis­er­ing

  • Beveiliging
  • Comfort
  • Energiebesparing
  • Klimaatregulatie
  • Verlichting
  • Zelfstandig wonen met een beperking
  • Zorg

    In het begin werd domot­ica voor­namelijk toegepast bij zorginstellingen en bij mensen met een beperk­ing die zelfstandige wilden blijven wonen. Door het gebruik van domotica in zorginstellingen of in de eigen woning konden de belangrijkste huishoudelijke taken makkelijker verricht worden. Nu wordt domot­ica in vri­jwel iedere omgev­ing gebruikt en is een sys­teem stan­daard voorzien van een eth­er­ne­taansluit­ing. Via deze aansluit­ing kunt u op een een­voudige manier com­mu­niceren met uw aangesloten appa­ratuur via een smart­phone, tablet of uw com­puter. Dit kan vanuit uw luie stoel maar ook op afs­tand. Zo kunt u met een van onze sys­te­men de tem­per­atuur hoger of later zetten, de gordi­j­nen open en dicht doen, de stroomvreters zoals de vaat­ma­chine en was­ma­chine op daluren laten draaien en alle audio in uw huis vanaf diverse plek bedi­enen.

Domot­ica in de zorg voor leef com­fort en vei­ligheid

Lang zult u leven in uw eigen huis. Door de toepass­ing van domot­ica kun­nen oud­eren langer zelf­s­tandig bli­jven wonen. In de zorg maakt draad­loze com­mu­ni­catie het mogelijk om patiën­ten te mon­i­toren via luis­ter­sys­te­men en met beweg­ingssen­soren. Per­son­eel kan hier­door effi­ciën­ter wor­den ingezet.

“The Sky is the limit” bij Ter Veld Elektrotechniek. Wij werken graag met u samen om een ide­ale sit­u­atie voor uw woon- en werks­feer te creëren.

Wilt u een offerte of afspraak?

Wij komen graag bij u langs om de mogelijkhe­den te bespreken.