Brandmeldinstallaties

Brandmeldinstallaties voor particulieren en bedrijven

In het bouwbesluit 2012 staat dat men ver­plicht is, in nieuw­bouw­wonin­gen en gebouwen, rook­melders te plaat­sen. De overheid en gemeentes hebben vastgesteld dat het ook in sommige situaties voor bestaande bouw verplicht is om een brandmeldinstallatie te laten installeren. Het brand­de­tec­tiebedrijf draagt zorg voor het ontwerp, inbedri­jf­stelling en eventuele cer­ti­fi­cer­ing van uw brandmeldinstallatie. Ter Veld Elek­trotech­niek ver­zorgt het instal­latiewerk en de begelei­d­ing. De instal­latie wordt aan­gelegd vol­gens de NEN 2535 en het ver­plichte jaar­lijkse onder­houd en con­t­role vol­gens de NEN 2654-1. Door deze con­t­role wordt de con­tin­uïteit van de brand­meldin­stal­latie gewaar­borgd.

Alle sys­te­men die wij aan­leggen vol­doen aan de meest actuele eisen die opgesteld zijn door de over­heid, waar­door wij voor elk door ons opgeleverd brand­meldsys­teem een cer­ti­fi­caat kun­nen afgeven met betrekking tot vei­ligheid en betrouw­baarheid.

Wilt u een offerte of afspraak?

Wij komen graag bij u langs om de mogelijkhe­den te bespreken.