Ter Veld Elektrotechniek

NEN 3140 keuring van elektrische machines

Eige­naar, Roelof ter Veld, is erk­end Keurmeester NEN 3140 en kan uw elek­trisch gereed­schap keuren vol­gends de daar­voor geldende NEN 3140 norm. NEN staat voor Ned­er­landse Norm. Door uw arbei­dsmid­de­len te laten keuren voorkomt u prob­le­men en vol­doet u aan de geldende ARBO Wet.

Wat zegt de wet:

Vol­gens de ARBO wet bent u er, als werkgever, ver­ant­wo­ordelijk voor dat uw werkne­mers veilig kun­nen werken. Elek­trische instal­laties, appa­raten en toestellen moeten vol­doen aan wet­telijke NEN nor­men. Elek­trisch gereed­schap keuren gaat vol­gens de NEN 3140 norm. De NEN cer­ti­fi­cer­ing moet wor­den uit­gevo­erd door een erk­ende NEN 3140 Keurmeester.

NEN 3140 op een rijtje

Elek­trische arbei­dsmid­de­len en elek­trische gereed­schap moeten jaar­lijks gekeurd wor­den op uw bedri­jf­s­lo­catie. Het kan zijn dat de keur­ing vaker moet plaats vin­den, afhanke­lijk van de risi­co­analyse. De Keurmeester bespreekt dit met u.
Pro­ducten die NEN 3140 gekeurd dienen te wor­den zijn: ​“Alle op de arbei­d­splaats gebruikte machines, gereed­schap­pen, appa­raten, hulp­mid­de­len en per­soon­lijke bescher­mingsmid­de­len, die door de aard van hun gebruik of omgev­ing­som­standighe­den een elek­trisch vei­lighei­d­srisico kun­nen oplev­eren”.
De keur­ing wordt uit­gevo­erd door onze erk­ende keurmeester NEN 3140, Roelof ter Veld. Roelof inspecteert en test uw elek­trische gereed­schap door met­ing en beproev­ing.
Gecer­ti­ficeerde gereed­schap­pen kri­j­gen keur­ings­stick­ers NEN 3140, waarop staat tot wan­neer de keur­ing geldt.
Nadat de inspec­tie heeft plaats­gevon­den ont­vangt u een NEN cer­ti­fi­caat. Dit is een offi­cieel doc­u­ment, waarop alle rel­e­vante gegevens over de machinekeur­ing staan.
Ieder NEN gekeurd stuk gereed­schap kri­jgt een uniek iden­ti­fi­ca­tienum­mer dat op het NEN cer­ti­fi­caat terug komt.

Indien tij­dens de keur­ing blijkt dat een machine niet vol­doet aan de vei­lighei­d­seisen, kun­nen kleine reparaties in over­leg meteen wor­den uit­gevo­erd. Dit bespaart u veel kosten en tijd.

De Keur­ing

Er wordt puur gekeken naar de elek­trische vei­ligheid van de machine en er zal een visuele inspec­tie en beproev­ing plaatsvin­den. De beproev­ing wordt uit­gevo­erd met een spe­ci­aal meetinstru­ment dat de mee­tre­sul­taten van iedere machine reg­istreert en opslaat. Deze wor­den later uit­gelezen door een com­puter. Hierna wordt er per machine een testcer­ti­fi­caat geprint. Ook wor­den eventuele reparaties per machine in de com­puter in een log­boek opges­la­gen.

Wij maken graag een afspraak met u, voor een NEN 3140 keur­ing. Om te zorgen dat uw werknemers tijdens de keuring geen onderbreking in de werkzaamheden ondervinden, voeren wij ook keuringen in de avonduren en op zaterdag uit.

Wilt u een offerte of afspraak?

Wij komen graag bij u langs om de mogelijkhe­den te bespreken.